Logo
0
Lista želja
Nalog
0
Korpa

OBAVEŠTENJE - POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA

1. Osnovne informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti


Jakov Sistem d.o.o. Niš (u daljem tekstu označen kao: „Jakov Sistem“) u cilju izvršavanja obaveza prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti kupaca „Jakov Sistem“ proizvoda na veb portalu www.Jakov.RS (u daljem tekstu: “Kupci”).

Sve podatke o ličnosti Kupaca prikupljamo i obrađujemo u skladu sa načelima obrade kako su ova načela propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).2. Rukovalac podacima o ličnosti


Jakov Sistem je rukovalac Vaših podataka o ličnosti prema važećem Zakonu koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije, te u tom svojstvu određuje svrhu i način obrade Vaših podataka o ličnosti i odgovoran je za zakonito prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti kao Kupaca.

Podaci o Jakov Sistemu-u:

a. Informacije o identitetub. Kontakt podaci3. Svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti


Svrha prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti se odnosi na izvršenje ugovornih obaveza iz ugovora o kupovini proizvoda na veb portalu www.jakov.rs.4. Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti


Jakov Sistem prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti na osnovu važećih propisa radi ispunjenja napred navedene svrhe iz tačke 3.5. Rok čuvanja podataka o ličnosti


Vaši podaci o ličnosti biće čuvani onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, za koju se podaci obrađuju, kao i u skladu sa rokovima propisanim važećim propisima.

Podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog ugovora sa kupcima čuvaju se u periodu od 10 godina (opšti rok za zastarelost potraživanja u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose), ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan zakonom.6. Kategorije primalaca i obrađivača Vaših podataka o ličnosti


Vaši podaci o ličnosti će biti predmet obrade od strane za to ovlašćenih lica Jakov Sistem-a.

Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup podacima o ličnosti mogu biti:7. Vaša prava povodom obrade podataka o ličnosti


U skladu sa odredbama Zakona informišemo Vas da imate sledeća prava povodom obrade podataka o ličnosti, i to:

a. Pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti
Ovo pravo možete ostvariti ukoliko su Vam potrebne informacije:b. Pravo na ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti Ovo pravo podrazumeva da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno, da se Vaši nepotpuni podaci o ličnosti dopune.

c. Pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti Ovo pravo možete ostvariti pod uslovom da Vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, za koju su prikupljeni i obrađivani.

d. Pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti
Ovo pravo možete ostvariti u sledećim situacijama, i to:e. Pravo na prenosivost podataka o ličnosti
Ovo pravo Vam omogućava da primite od Jakov Sistem-a sopstvene podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Jakov Sistem-a. Ovo pravo podrazumeva i da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Jakov Sistem-a, ako je to tehnički izvodljivo.

f. Pravo da podnesete pritužbu Povereniku
U cilju zaštite svojih osnovnih prava i sloboda, ovo pravo možete ostvariti ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona.

g. Pravo da zahtevate kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade
Ovo pravo možete da ostvarite bez plaćanja naknade, osim ukoliko zahtevate da Jakov Sistem izradi dodatne kopije kada je Jakov Sistem ovlašćen da zahteva naknadu nužnih troškova prouzrokovanih takvih zahtevom. Ukoliko zahtev za kopiju dostavite elektronskim putem, informacije će Vam biti dostavljene u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije dostavljanje.8. Način ostvarivanja Vaših prava


Sva prava navedena u tački 8. ovog Obaveštenja, osim prava na podnošenje pritužbe Povereniku, možete ostvariti podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava (u daljem tekstu označen kao: „Zahtev“), i to tako što ćete Zahtev dostaviti na adresu Jakov Sistem-a: Bulevar Nemanjića 25a, TPC Zona 3, Lok 69, Niš, Republika Srbija ili na e-mail adresu: info@jakovsistem.com.

Jakov Sistem je dužan da Vam pruži informacije o postupanju po Vašem Zahtevu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva. Ovaj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj Zahteva, a u kom slučaju ćete o takvom produženju biti blagovremeno obavešteni.

U cilju zaštite osnovnih prava i sloboda, možete ostvarivati i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku Republike Srbije, čiji su kontakt podaci:9. Prenos Vaših podataka u druge države i/ili međunarodne organizacije


Jakov Sistem predstavlja deo grupe privrednih subjekata u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima su regulisani privredni subjekti i može vršiti prenos Vaših podataka u druge države i/ili međunarodne organizacije u skladu sa Zakonom, pri čemu se prenos vrši u skladu sa svrhom iz tačke 3. Obaveštenja u druge države i/ili međunarodne organizacije u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite Vaših podataka o ličnosti i to u državama i međunarodnim organizacijama:10. Posebne mere zaštite podataka


U skladu sa Zakonom, Jakov Sistem je preduzeo odgovorajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigli odgovorajući nivoi bezbednosti u odnosu na rizike u postupku prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti.

11. Obrada u druge svrhe


Ukoliko nameravamo da Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, dužni smo da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i u ovom Obaveštenju.

Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na veb prezentaciji Jakov Sistem-a, i to adresi www.jakov.rs/politika-privatnosti12. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST


Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Kupca, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.

Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom te države.Nazad na vrh

Prijavi se za Newsletter

Beograd

Jurija Gagarina 14g lokal 13,
naselje Belville, zgrada Maslačak, 11000 Beograd

Niš

Bulevar Nemanjića 25a, PC Zona III,
lokal 69, 18000 Niš


Saradnja

Za poslovnu saradnju sa kompanijom Jakov Sistem d.o.o. obratite se našem timu putem kontakt e-mail nabavka@jakovsistem.com Pogledaj detaljnije